برچسب: کتاب فروغ عدالت

نقد کتاب

منتقد مطرح حوزه کتاب با ایرادات کتاب “فروغ عدالت” گفت: در این کتاب عدالت حضرت امیرالمؤمنین (ع) در کنار سایر موارد شخصیتی آن حضرت به‌صورت جزئی اشاره ‌شده و علاوه بر آن بهتر بود که مطالب کتاب با یک چالش آغاز می‌شد تا خواننده به دنبال‌یافتن پاسخی برای آن باشد و مطلب را بهتر درک کند.