برچسب: پزشکی قانونی

مجید محمدی پزشکی قانونی

رئیس اداره پزشکی قانونی اسلامشهر از کاهش ۱۱ و ۱۲ درصدی در پرونده‌های نزاع و تصادفات در اسلامشهر خبر داد و گفت: « پرونده‌های کودک‌آزاری در تمام سطوح آن، دارای کمترین سهم در شهرستان است.»

رئیس سابق پزشکی قانونی کشوربا بیان اینکه بانک هویت ژنتیک با کمک قوه‌قضائیه و نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها راه اندازی شد، گفت: در حال حاضر در این بانک ۹۰ هزار نمونه بیولوژیک و ۱۶ هزار پروفایل ژنتیکی از مجرمان نگهداری می‌شود.