برچسب: نمونه ژنتیکی

رئیس سابق پزشکی قانونی کشوربا بیان اینکه بانک هویت ژنتیک با کمک قوه‌قضائیه و نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها راه اندازی شد، گفت: در حال حاضر در این بانک ۹۰ هزار نمونه بیولوژیک و ۱۶ هزار پروفایل ژنتیکی از مجرمان نگهداری می‌شود.