برچسب: مطالعه

کتابفروشی‌

کارشناسان معتقدند پرداختن به مقوله استفاده از کتاب و افزایش سرانه مطالعه در جوامع امروزی، راهکاری برای آگاهی بخشی، پوست اندازی فرهنگ و آفرینش افکار جدید است.

سینا نیاکان نوجوان ۱۰ ساله اسلامشهری روزانه ۲ ساعت کتاب غیر درسی می خواند. با توجه به پایین بودن سرانه مطالعه در کشور و وجود چنین افرادی در اسلامشهر حمایت مسئولین فرهنگی شهرستان لازم به نظر می رسد. وی همچنین خواندن قرآن کریم را از ۴ سالگی آغاز کرده است.