برچسب: فروش دام غیرمجاز

رئیس اداره دامپزکشی شهرستان اسلامشهر با اشاره به فعالیت جگرکی های سیار و غیرمجاز گفت: متولی اصلی برخورد با این افراد شهرداری است قانون می گوید دامپزشکی جایی را می تواند ورود پیدا کند که زیر نظرش باشد.