برچسب: عملیات روانی

روز به روز بر هجمه تبلیغاتی و رسانه ای دشمنان علیه کشورمان افزوده می شود و دشمن می خواهد با خبرسازی و جریان سازی منفی، اهداف از پیش طراحی شده خود را پیاده کند. از این رو همدلی و انسجام سدی در برابر عملیات روانی دشمن است.