معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرماندار اسلامشهر گفت: کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی از جمله کارگروههای تخصصی و عملیاتی است که می بایست نگاه ویژه و خاصی به مصوبات این کارگروه شود.