فرماندار اسلامشهر گفت: تنها احزاب و جبهه‌های سیاسی دارای مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می توانند در انتخابات آتی ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی و میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با نام و نشان حزبی خود فعالیت کنند.

کمتر از پنچ ماه به پایان دو دوره دولت روحانی باقیمانده است. اگر کسی سؤال کند که بزرگترین دستاورد دولت روحانی چیست، چه پاسخی برای آن داریم؟