برادر بزرگ‌تر بمبی را در فرودگاه بروکسل منفجر کرد و برادر کوچک‌تر نماینده کشورش در المپیک ریو شده است. ماجرای «مراد و هیولا» حکایت دو برادر بلژیکی است که سال‌ها پیش مسیرشان را از هم جدا کردند.

کودتای ۲۸ مرداد و سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در این کودتا دربرگیرنده سه منطق فوق بود که گفته آمد. آمریکایی‌‌ها برای کودتا و پساکودتا هزینه‌های خونینی را روی دست ملت ایران نهادند.