مطالب این دسته

یکی از نامزدهای قانونی انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از تقدیم دادخواست خود مبنی بر صدور دستور موقت برای توقف برگزاری انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و ارجاع آن به هیئت تخصصی دیوان خبر داد.