مطالب این دسته

معاون امور فنی و عمرانی فرماندار اسلامشهر گفت: به منظور تسریع در انجام اقدامات قضایی جهت صدور احکام قلع و قمع بناهای غیر مجاز از دادستانی و دادگستری شهرستان درخواست شده تا نسبت به ایجاد شعبه تخصصی مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان اقدام کنند.