مطالب این دسته

مدیر موسسه فرهنگی راه فخرالائمه گفت: اگر کسی گفت چه کسی گفته یزید زمانه، آمریکاست، باید بگویید امام حسین گفته یزید چنین کسی است. و اینها را در وجود سلطان ستمگری مثل آمریکا می بینیم.

مدیر موسسه فرهنگی راه فخرالائمه گفت: اگر اجازه بدهید آمریکا نفوذ کند نمی توانید در برابرش مقاومت کنید و با آن مقابله کنید چون شیطان وقتی بخواهد ما را آلوده کند، آن آلودگی را آلودگی نشان نمی دهد بلکه آن را زیبا می کند و نشان می دهد.