مطالب این دسته

تابلوی دست نویس ” محل احداث ایستگاه مترو چهاردانگه” چند وقتی است زینت بخش بلوار جلوی شهرداری چهاردانگه شده است و گویا نوید راه اندازی خط مترو، در آینده بسیار نزدیک دارد!.