پایگاه خبری اسلامشهرخبر - http://eslamshahrkhabar.ir

گزارش خبری اختصاصی«اسلامشهرخبر» با قهرمان تکواندو

به گزارش خبری پایگاه اسلامشهرخبر،مصاحبه «اسلامشهرخبر» با قهرمان تکواندوی اسلامشهر صورت گرفت.

مصاحبه «اسلامشهرخبر» با خانوم آقایی قهرمان تکواندوی اسلامشهر در رابطه با اینکه آیا حجابشون مانع پیشرفتشون بوده یا نه؟..