امام می گفت کسی فکر نکند مردم شعور ندارند نمی​فهمند به کی رای بدهند.