یخچال قدیمی ترشنبه، بزرگترین یخچال طبیعی استان تهران، همچنان پابرجا و بالنده است.