وضعیت نامناسب جاده در شهرک چیچکلو شهرستان اسلامشهر مشکلات فراوانی را برای ساکنان این منطقه به وجود آورده است.