شما در این ویدئو شاهد لحظه فرود هواپیما روی کوه هستید.