در این فیلم لحظه پرش اسکی باز را از ارتفاع ۷۷ متری خواهید دید.