در این گزارش تصاویری از برداشت و خشک کردن آلو در خرو خراسان را مشاهده می‌کنید.