فرمانداری اسلامشهر طی اطلاعیه ای ۱۰ شعبه اخذ رای در شهر احمدآباد مستوفی  را اعلام کرد.

به گزارش اسلامشهرخبر، در اجرای ماده ۳۹ قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی به اطلاع اهالی و ساکنین شهر احمد آباد مستوفی میرساند: کلیه کسانی که به استناد ماده ۲۵ قانون مزبور واجد شرایط رای دادن هستند برای ثبت نام و دریافت برگ رأی در روز جمعه مورخ ۲۹-۰۲-۹۶ صبح تا ساعت ۱۶:۰۰ بعد از ظهر با در دست داشتن اصل کارت ملی و اصل شناسنامه به یکی از شعب ثبت نام و اخذ رأی مشروح زیر مراجعه و برگ رأی خود را در حضور اعضای شعبه در صندوق رأی بیندازند .

شعبه شماره ۷۳۱۶۲۰۰۰۱ واقع در احمدآباد مستوفی – خیابان شهید رمضانی روبروی مصلی مسجد حضرت صاحب الزمان(عج) – براداران
شعبه شماره ۷۳۱۶۲۰۰۰۲ واقع در احمدآباد مستوفی – خیابان شهید رمضانی روبروی مصلی مسجد حضرت صاحب الزمان(عج) – خواهران
شعبه شماره ۷۳۱۶۲۰۰۰۳ واقع در احمدآباد مستوفی – خیابان شهید رمضانی جنب مصلی مدرسه حاج عزیزالله رضایی .
شعبه شماره ۷۳۱۶۲۰۰۰۴ واقع در احمدآباد مستوفی – خیابان امام خمینی پلاک ۷۸ مسجد حضرت موسی ابن جعفر – براداران
شعبه شماره ۷۳۱۶۲۰۰۰۵ واقع در احمدآباد مستوفی – خیابان امام خمینی پلاک ۷۸ مسجد حضرت موسی ابن جعفر – خواهران
شعبه شماره ۷۳۱۶۲۰۰۰۶ واقع در احمدآباد مستوفی – خیابان شهید مطهری جنب مرکز بهداشتی و درمانی – کتابخانه جلال آل احمد.
شعبه شماره ۷۳۱۶۲۰۰۰۷ واقع در احمدآباد مستوفی – خیابان شهید خورشیدی پلاک ۱۸ حسینیه چهارده معصوم(ع) .
شعبه شماره ۷۳۱۶۲۰۰۰۸ واقع در احمدآباد مستوفی – خیابان چناران (باغ سبزی) مسجد حضرت ابوالفضل (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۲۰۰۱۲ واقع در خیابان ولیعصر شمالی – کوچه لاله های انقلاب هفتم – مسجد امام حسین (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۲۰۰۱۵ واقع در احمد آباد مستوفی – خیابان چناران (باغ سبزی )- مسجد حضرت ابوالفضل (ع) حوزه خواهران

شرایط انتخاب کنندگان
در انتخابات شوراهای اسلامی شهر ، انتخاب کنندگان به استناد ماده ۲۵ قانون انتخابات، باید دارای شرایط زیر
باشند :
-۱ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
-۲ حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذرأی .
-۳ سکونت حداقل یک سال در محل اخذرأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و
فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رأی دهند .

تخلفات
ماده ۶۷ – ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین نامه اجرایی آن از قبیل امور
ذیل جرم محسوب می شود :
الف – خرید و فروش رأی .
ب – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات .
ج – تهدید یا تطمیع در امرانتخابات .
د – رأی دادن با شناسنامه جعلی .
ه – رأی دادن با شناسنامه دیگری .
و – رأی دادن بیش از یک بار .
ز – اخلال در امر انتخابات .
ح – کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها .
ط – تقلب در رأی گیری یا شمارش آراء .
ی – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد .
ک – توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذرأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی .
ل – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی ، صورتجلسات ، تلکسها ، تلفنگرامها و تلگرافها .
م – بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز .
ن – جابه جایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی .
س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .
ع – ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذرأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات .
ف – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی .
ص – ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذرأی .
ق – عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأتهای نظارت استان ، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذرأی .