فرمانداری اسلامشهر طی اطلاعیه ای اسامی ۷۱ نفر از نامزدهای انتخابات شورای چهاردانگه را منتشر کرد.
به گزارش اسلامشهرخبر، در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر چهاردانگه می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹برگزار می شود

در این اطلاعیه امده است:نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۹ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۹ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .

این اطلاعیه می افزاید:هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری اسلامشهر در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.

همچنین در این اطلاعیه تصریح شده که شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

قابل ذکر است لیست اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر چهاردانگه به شرح زیر می باشد:

– ۱ آقای داود آدینه کاخکی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۴
– ۲ آقای احمد اسدی سریزدی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵
– ۳ آقای داریوش اصفهانی فرزند ابوالحسن کد نامزد ۱۲۶
– ۴ آقای سیامک اصفهانی آتش بیگ فرزند ناصر کد نامزد ۱۲۷
– ۵ خانم مریم اکبریانی فرزند على کد نامزد ۱۲۸
– ۶ آقای علیرضا امینی فرزند روح اله کد نامزد ۱۲۹
– ۷ آقای بهروز ایرانشاهی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۱
– ۸ خانم هاجر بابائی رنجل آباد فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۲
– ۹ آقای حسین بام زر فرزند یار مراد کد نامزد ۱۴۵
– ۱۰ آقای وحید برجی فرزند ابوالحسن کد نامزد ۱۴۶
– ۱۱ آقای ابوالفضل بیاتیان فرزند محمد کد نامزد ۱۴۷
– ۱۲ آقای اسلام بی غم فرزند امین کد نامزد ۱۴۹
– ۱۳ آقای عیسی بیگدلی فرزند علی کد نامزد ۱۵۱
– ۱۴ آقای صادقعلی پرهیزکاری فرزند رضاقلى کد نامزد ۱۵۴
– ۱۵ خانم محبوبه پولادزاده صومعه فرزند اقبال کد نامزد ۱۵۶
– ۱۶ خانم فرشته پیغان فرزند علی کد نامزد ۱۵۷
– ۱۷ آقای کریم ثانی آنباردان فرزند یونس کد نامزد ۱۵۹
– ۱۸ آقای مسعود جلالوند فرزند سیف اله کد نامزد ۱۶۲
– ۱۹ آقای حمید جلوه دار فرزند مصطفى کد نامزد ۱۶۴
– ۲۰ آقای حامد حسینی فرزند حسین کد نامزد ۱۶۵
– ۲۱ آقای داود حقی فرزند محمدقلی کد نامزد ۱۶۷
– ۲۲ آقای فرهاد حیدر فرزند فرهنگ خان کد نامزد ۱۶۸
– ۲۳ آقای ابوالفضل خادم فرزند عزیز اله کد نامزد ۱۶۹
– ۲۴ آقای بهروز خاکی وطن فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۷۱
– ۲۵ آقای فریدون خاوریان اشتلق فرزند جواد کد نامزد ۱۷۴
– ۲۶ آقای بهنام خدایاری فرد فرزند محمود کد نامزد ۱۷۵
– ۲۷ خانم سوسن خزائی فرزند عباس کد نامزد ۱۷۶
– ۲۸ آقای علی رضا خزائی فرزند احمد کد نامزد ۱۷۸
– ۲۹ آقای حمزه علی خوارزم شاهی مشهور به حمزه-خوارزمی-خرمشاهی فرزند ضیاء کد نامزد ۱۷۹
– ۳۰ آقای رضا داستان فرزند سهلعلی کد نامزد ۱۸۱
– ۳۱ آقای حمیدرضا دشتی فرزند مظفر کد نامزد ۱۸۲
– ۳۲ آقای علیرضا دنیادوست مشهور به دنیادوست فرهنگی فرزند اروجعلی کد نامزد ۱۸۴
– ۳۳ آقای مرتضی دنیادوست فرزند داود کد نامزد ۱۸۵
– ۳۴ آقای عزیز دهپورآتش بک فرزند سلیمان کد نامزد ۱۸۶
– ۳۵ خانم آمنه دولت آبادی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۸۷
– ۳۶ خانم فریبا رضائی فرزند محرمعلی کد نامزد ۱۸۹
– ۳۷ آقای سعید رمضان زرندی فرزند حمید کد نامزد ۱۹۱
– ۳۸ آقای اسداله روشنائی فرزند صفر کد نامزد ۱۹۲
– ۳۹ آقای مهدی زمانی علویجه فرزند علیرضا کد نامزد ۱۹۴
– ۴۰ آقای مجید زوله فرزند حجت الله کد نامزد ۱۹۵
– ۴۱ آقای حجت سالاروند فرزند غلام کد نامزد ۱۹۶
– ۴۲ آقای بهروز شفیعی صبور فرزند سیروس کد نامزد ۱۹۷
– ۴۳ آقای رضا صادقی فرزند عباس کد نامزد ۱۹۸
– ۴۴ آقای محمدحسین صادقی بادی فرزند یوسف کد نامزد ۲۱۲
– ۴۵ آقای علی صالحی فرزند علیرضا کد نامزد ۲۱۴
– ۴۶ خانم اکرم عبیری فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۱۵
– ۴۷ خانم فروزنده عدالت کاشی فرزند على کد نامزد ۲۱۷
– ۴۸ آقای اسماعیل عزتی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۱۸
– ۴۹ آقای جعفر عسکری دئفه مشهور به دکتر عسکری فرزند محمد کد نامزد ۲۱۹
– ۵۰ آقای مرتضی عظیمی فرزند علی کد نامزد ۲۴۱
– ۵۱ آقای حامد عیسوند فرزند تقی کد نامزد ۲۴۲
– ۵۲ آقای هادی غفاری فرزند محمد کد نامزد ۲۴۵
– ۵۳ خانم فاطمه غلامی دمقی فرزند اسمعلی کد نامزد ۲۴۶
– ۵۴ آقای احمد فعله کری فرزند رحمت کد نامزد ۲۴۷
– ۵۵ آقای علیرضا قزلقیهء مشهور به قزل فرزند ناصر کد نامزد ۲۴۸
– ۵۶ آقای حسن کارگریان مروستی فرزند محمد على کد نامزد ۲۴۹
– ۵۷ آقای بهزاد کریمی گزورسفلی فرزند اسرافیل کد نامزد ۲۵۱
– ۵۸ آقای هادی کوهی فرزند علی کد نامزد ۲۵۲
– ۵۹ خانم معصومه گیل آبادی فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۵۴
– ۶۰ آقای فرامرز لک فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۵۶
– ۶۱ آقای فریبرز لک فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۵۷
– ۶۲ آقای ابراهیم محمدی فرزند براتعلی کد نامزد ۲۵۸
– ۶۳ آقای جعفر مرادی مشهور به دکتر مرادی فرزند محمدرحیم کد نامزد ۲۵۹
– ۶۴ آقای حمیدرضا منصوری فرزند احمد کد نامزد ۲۶۲
– ۶۵ آقای روح اله منفرد فرزند حجت اله کد نامزد ۲۶۴
– ۶۶ آقای حجت اله مهدور فرزند علی کد نامزد ۲۶۵
– ۶۷ خانم سیده اشرف موسوی اجارستاقی فرزند سیدمحمود کد نامزد ۲۶۷
– ۶۸ آقای مصطفی نفری قلعه فرزند محمود کد نامزد ۲۶۸
– ۶۹ آقای مصطفی نکولعل آزاد فرزند صمد کد نامزد ۲۶۹
– ۷۰ آقای اردشیر نیک پور فرزند علی کد نامزد ۲۷۱
– ۷۱ آقای میثم هشترودی محمودی فرزند نبى کد نامزد ۲۷۲