فرمانداری اسلامشهر طی اطلاعیه ای اسامی ۳۳ نفر از نامزدهای انتخابات شورای احمدآباد مستوفی را منتشر کرد.

به گزارش اسلامشهرخبر، در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر احمد آباد مستوفی می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹برگزار می شود.

در این اطلاعیه امده است:نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۹ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۹ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .

این اطلاعیه می افزاید:هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری اسلامشهر در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.

همچنین در این اطلاعیه تصریح شده که شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

قابل ذکر است لیست اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی به شرح زیر می باشد:

– ۱ آقای پرویز استاد مشهور به استادی فرزند کریم اله کد نامزد ۱
– ۲ آقای مهدی اکبری طارمی فرزند محمد کد نامزد ۱۶
– ۳ خانم مهناز باقری تنها فرزند نبى اله کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای نیکزاد پروانه فرزند مجید کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای مجید حبیبی پور فرزند تقی کد نامزد ۱۹
– ۶ آقای جواد حسن فرزند رجبعلى کد نامزد ۲۱
– ۷ آقای محمد خان محمدی فرزند حسین کد نامزد ۲۵
– ۸ آقای رضا خدابخشی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۲۶
– ۹ آقای سیامک خزلی ویژنانی فرزند عیسى کد نامزد ۲۷
– ۱۰ آقای رضا رمضان برزی مشهور به دکتر بزری فرزند رمضانعلی کد نامزد ۲۸
– ۱۱ آقای جواد صفری فرزند حسین کد نامزد ۲۹
– ۱۲ خانم فاطمه عرب پور فرزند محمدحسین کد نامزد ۴۱
– ۱۳ آقای علیرضا عربی فرزند محمد کد نامزد ۴۲
– ۱۴ آقای احمد علی محمدی مشهور به على فرزند علی کد نامزد ۴۵
– ۱۵ آقای رضا غلامرضا فرزند قدرت کد نامزد ۴۶
– ۱۶ آقای شجاع غلامی فرزند میرحسین کد نامزد ۴۷
– ۱۷ آقای پیمان فداکار فرزند علی کد نامزد ۴۸
– ۱۸ آقای جلیل فرجی فرزند داوود کد نامزد ۴۹
– ۱۹ آقای امید فولادی قوجه بیگلو فرزند فولاد کد نامزد ۵۱
– ۲۰ آقای عبدالرضا قالبی فرزند محمد کد نامزد ۵۲
– ۲۱ آقای مهدی قربانی فرزند حسین کد نامزد ۵۴
– ۲۲ آقای مجتبی کرمیان مشهور به کرمى فرزند فریدون کد نامزد ۵۶
– ۲۳ خانم نرگس محمدقلی مشهور به قدسى فرزند عزت الله کد نامزد ۵۹
– ۲۴ آقای مصطفی محمدی منش مشهور به افسرده فرزند فرضعلی کد نامزد ۶۱
– ۲۵ آقای محمد مختاری فرزند رضا کد نامزد ۶۲
– ۲۶ آقای سیامک مرادی فرزند عبدالله کد نامزد ۶۴
– ۲۷ آقای علیرضا مصطفی وندی فرزند جان کد نامزد ۶۵
– ۲۸ آقای محمد ملک فرزند ابراهیم کد نامزد ۶۸
– ۲۹ آقای محمدرضا مهدوی فرزند غلامعلی کد نامزد ۷۱
– ۳۰ خانم خدیجه مولایاری فرزند علی کد نامزد ۷۴
– ۳۱ آقای سیداکبر میرخضری فرزند سید ابراهیم کد نامزد ۷۶
– ۳۲ خانم سیده بتول هاشمی زاده آلهاشم فرزند سیدکاظم کد نامزد ۷۸
– ۳۳ آقای مرتضی یاوندحسنی فرزند محمد کد نامزد ۷۹