فرمانداری اسلامشهر طی اطلاعیه ای اسامی ۲۱۶ نفر از نامزدهای انتخابات شورای اسلامشهر را منتشر کرد.

به گزارش اسلامشهرخبر، در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر اسلامشهر می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹برگزار می شود .

در این اطلاعیه امده است:نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۹ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۹ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .

این اطلاعیه می افزاید:هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری اسلامشهر در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.

همچنین در این اطلاعیه تصریح شده که شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

قابل ذکر است لیست اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اسلامشهر به شرح زیر می باشد:

 

– ۱ آقای صابر ابراهیمی مشهور به حاج صابر فرزند سیاب کد نامزد ۱۲۴
– ۲ آقای عبدالمطلب ابراهیمی مشهور به دکتر فرزند عنایت اله کد نامزد ۱۲۵
– ۳ آقای صالح احدی فرزند کاظم کد نامزد ۱۲۶
– ۴ آقای محمد احمدزاده فرزند یداله کد نامزد ۱۲۸
– ۵ خانم میترا احمدی باغی فرزند مهدی کد نامزد ۱۲۹
– ۶ آقای حسین آذرنیا فرزند فرامرز کد نامزد ۱۴۱
– ۷ خانم میترا استاد فرزند کاکابرار کد نامزد ۱۴۲
– ۸ آقای سیداکبر اسحقی گهراز مشهور به اسحاقى گهراز فرزند سیداکرم کد نامزد ۱۴۵
– ۹ آقای رسول اسدزاده فرزند علحسین کد نامزد ۱۴۶
– ۱۰ آقای امین اسدی مشهور به اسدی فرزند کتاب اله کد نامزد ۱۴۷
– ۱۱ آقای کاظم اسدی فرزند سلام اله کد نامزد ۱۴۸
– ۱۲ آقای فریدون اسدی گورجی فرزند محمدعلى کد نامزد ۱۴۹
– ۱۳ آقای احمد اسکندری فرزند اسد اله کد نامزد ۱۵۱
– ۱۴ آقای سعید اسلام دوست کلیدبری فرزند بهمن کد نامزد ۱۵۲
– ۱۵ آقای سیامک اسمعلی زاده فرزند حافظعلى کد نامزد ۱۵۴
– ۱۶ آقای رضا اسمعیلی مشهور به اسماعیلى فرزند قبله علی کد نامزد ۱۵۶
– ۱۷ آقای ولی اله اصغری مشهور به عسگری فرزند اصغر کد نامزد ۱۵۷
– ۱۸ آقای حسن افراسیابی فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۵۸
– ۱۹ آقای رسول آقائی دیزچکان فرزند هدایت کد نامزد ۱۵۹
– ۲۰ آقای محمود آقابابائی فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۱۶۱
– ۲۱ آقای حامد آقازاده فرزند محمود کد نامزد ۱۶۲
– ۲۲ خانم مینا آقازاده فرزند حمداله کد نامزد ۱۶۴
– ۲۳ خانم فاطمه آقاسی فرزند محمد حسین کد نامزد ۱۶۵
– ۲۴ آقای مسعود آقانژاد فرزند فتحعلى کد نامزد ۱۶۷
– ۲۵ آقای امیر اکبری فرزند مرتضى کد نامزد ۱۶۹
– ۲۶ آقای سیدحسین اکبری مشهور به سید اکبری فرزند سیداکبر کد نامزد ۱۷۱
– ۲۷ آقای محمود اکبری فرزند یونس کد نامزد ۱۷۲
– ۲۸ آقای فاضل اکبری طارمی مشهور به اکبری فرزند افضل کد نامزد ۱۷۴
– ۲۹ آقای مهدی اکرمی فرزند نوروز کد نامزد ۱۷۵
– ۳۰ خانم پریسا الهویردی زاده فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۷۶
– ۳۱ آقای سیامک امینی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۷۹
– ۳۲ آقای صادق امینی فرزند مولا یار کد نامزد ۱۸۱
– ۳۳ آقای اکبر امینی گاونرودی فرزند داود کد نامزد ۱۸۲
– ۳۴ آقای ناصر ایازی فرزند نادر کد نامزد ۱۸۴
– ۳۵ خانم راضیه ایزدی کورنده مشهور به ایزدی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۵
– ۳۶ آقای حسین بابائی فرزند محمد تقی کد نامزد ۱۸۶
– ۳۷ آقای عرب بابائی فرزند کتابعلی کد نامزد ۱۸۷
– ۳۸ آقای قهرمان بابائی فرزند کتابعلى کد نامزد ۱۸۹
– ۳۹ آقای علی اکبر بابائی سرنسری فرزند حسین کد نامزد ۱۹۲
– ۴۰ آقای مسعود باقری فرزند محمد کد نامزد ۱۹۴
– ۴۱ آقای بهروز بالادستیان فرزند علی کد نامزد ۱۹۵
– ۴۲ آقای جعفر بخشی عربلو فرزند محمد کد نامزد ۱۹۶
– ۴۳ خانم نسرین براتی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۷
– ۴۴ آقای امیر بشیرزاده فرزند صبرعلى کد نامزد ۱۹۸
– ۴۵ خانم نسیم بهاری فرزند محمد سعید کد نامزد ۲۱۴
– ۴۶ آقای خسرو پاکاری فرزند مشهدی رضا کد نامزد ۲۱۵
– ۴۷ آقای امیرمهدی پورسیف فرزند مظفر کد نامزد ۲۱۶
– ۴۸ خانم مهناز پورقنبراتی کندی فرزند رحمت کد نامزد ۲۱۸
– ۴۹ آقای حسین ترابی فرزند نصرت اله کد نامزد ۲۱۹
– ۵۰ آقای علی اکبر ترابی مشهور به اکبر فرزند على اصغر کد نامزد ۲۴۱
– ۵۱ آقای مسعود تعاونی طارمسری فرزند صفرعلی کد نامزد ۲۴۵
– ۵۲ آقای اصغر تقی زاده مشهور به افسر فرزند آبی کد نامزد ۲۴۶
– ۵۳ آقای عبدالرحمن تقی نژاد فرزند مهدی کد نامزد ۲۴۷
– ۵۴ آقای حمید توکلی بنیزی فرزند داود کد نامزد ۲۴۸
– ۵۵ آقای حسین ثاقبی شالقونی فرزند مسلم کد نامزد ۲۴۹
– ۵۶ آقای یاسین جعفر زاده مشهور به یاسین یا جعفری فرزند عوض کد نامزد ۲۵۲
– ۵۷ آقای پرویز جعفری فرزند حافظ کد نامزد ۲۵۴
– ۵۸ آقای علی اکبر جعفریاری مشهور به مهندس جعفریاری فرزند آقا ده ده کد نامزد ۲۵۶
– ۵۹ آقای حمید جلیلی راثی فرزند محمد کد نامزد ۲۵۷
– ۶۰ آقای احمد جمالی فرزند رحمت الله کد نامزد ۲۵۸
– ۶۱ آقای مرتضی جهانیان فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۲۶۱
– ۶۲ آقای امیر حاجی آخوندزاده فرزند علیرضا کد نامزد ۲۶۲
– ۶۳ آقای مرتضی حسن پاشائی مشهور به مرتضى پاشایى فرزند سیفعلی کد نامزد ۲۶۴
– ۶۴ آقای حسین حسنی مشهور به هشترودی فرزند مراد کد نامزد ۲۶۵
– ۶۵ آقای علیرضا حسنی فرزند محمد کد نامزد ۲۶۷
– ۶۶ آقای قبله علی حسنی فرزند عزت اله کد نامزد ۲۶۸
– ۶۷ خانم شقایق حق گوی حقیقی لولمانی فرزند محمد کد نامزد ۲۷۱
– ۶۸ آقای میثم حیدری فرزند نبی اله کد نامزد ۲۷۲
– ۶۹ خانم هاجر حیدری سیگارودی فرزند حسن کد نامزد ۲۷۴
– ۷۰ آقای شاهرخ خاکیان فرزند شاپور کد نامزد ۲۷۵
– ۷۱ خانم نرگس خانرودی فرزند علی محمد کد نامزد ۲۷۶
– ۷۲ آقای مرتضی خانعلی مشهور به خانعلى زنجانى فرزند محمد کد نامزد ۲۷۸
– ۷۳ آقای آصف خدائی چتابی فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۷۹
– ۷۴ خانم منیره خداپرست فرزند حسین کد نامزد ۲۸۱
– ۷۵ آقای مهدی خدایاری فرزند حسنعلی کد نامزد ۲۸۲
– ۷۶ خانم مرضیه خزائی فرزند ماشاالله کد نامزد ۲۸۴
– ۷۷ آقای نادر خسروی فرزند قدیر کد نامزد ۲۸۵
– ۷۸ آقای محمد خلیلی فرزند یعقوب کد نامزد ۲۸۷
– ۷۹ آقای محمدرضا خلیلی فرزند تقی کد نامزد ۲۸۹
– ۸۰ آقای حسین خوب بین خوش نظر فرزند احمد کد نامزد ۲۹۱
– ۸۱ آقای حسین خیاط زاده مشهور به سفیراردبیلی فرزند رشید کد نامزد ۲۹۲
– ۸۲ آقای حسنعلی راست فرزند مختار کد نامزد ۲۹۵
– ۸۳ آقای ابراهیم ربانی فرزند داود کد نامزد ۲۹۶
– ۸۴ آقای حمیدرضا رجبی مشهور به گلبافت فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۹۷
– ۸۵ آقای حسن رحمانی فرد فرزند اصلان کد نامزد ۲۹۸
– ۸۶ آقای علی اکبر رحیمی فرزند شاه میرزا کد نامزد ۴۱۲
– ۸۷ آقای وحید رحیمی فرزند کامران کد نامزد ۴۱۴
– ۸۸ آقای امیرعلی رحیمی طومارکندی مشهور به روح الله فرزند نجات الله کد نامزد ۴۱۵
– ۸۹ خانم وجیهه رسولی فرزند مختار کد نامزد ۴۱۶
– ۹۰ آقای علی رضائی اصل فرزند یدا… کد نامزد ۴۱۸
– ۹۱ خانم سمینه رضائیان فرزند نورالدین کد نامزد ۴۱۹
– ۹۲ آقای اسماعیل رضازاده بلگوری فرزند یعقوب کد نامزد ۴۲۱
– ۹۳ خانم سمیه رفسنجانی پورجوزم فرزند عباس کد نامزد ۴۲۴
– ۹۴ آقای اکبر رمضانی فرزند علی کد نامزد ۴۲۵
– ۹۵ آقای سجاد رمضانی فرد فرزند حسن کد نامزد ۴۲۶
– ۹۶ آقای محمدعلی روح اله زاده ازبری فرزند حبیب اله کد نامزد ۴۲۷
– ۹۷ آقای حسین زارعی فرزند خیرالله کد نامزد ۴۲۸
– ۹۸ آقای حسن زالی فرزند ازبرعلی کد نامزد ۴۲۹
– ۹۹ آقای غلامرضا زحمتکش فرزند رضا کد نامزد ۴۵۱
– ۱۰۰ آقای نصرت زلفی دارابی مشهور به شهرام فرزند محمدعلى کد نامزد ۴۵۲
– ۱۰۱ آقای سیدمحمد زمانی فرزند سیدعلی کد نامزد ۴۵۴
– ۱۰۲ آقای سجاد زنگنه فرزند شهسوار کد نامزد ۴۵۶
– ۱۰۳ آقای ابراهیم سارمی فرزند محمد کد نامزد ۴۵۸
– ۱۰۴ آقای مصطفی سالاریان فرزند سیف اله کد نامزد ۴۵۹
– ۱۰۵ آقای میرحسین سیدی جلدباخانی فرزند میراسداله کد نامزد ۴۶۲
– ۱۰۶ آقای حسن شانه جانی مشهور به شانجانى فرزند عزیز کد نامزد ۴۶۴
– ۱۰۷ خانم فاطمه شاهی عربلو فرزند حسین کد نامزد ۴۶۵
– ۱۰۸ خانم سارا شجاعی فرزند حسن کد نامزد ۴۶۷
– ۱۰۹ آقای علی شعبانی فنجی فرزند حاجی گل کد نامزد ۴۶۸
– ۱۱۰ آقای مهرداد شکری فرزند قهرمان کد نامزد ۴۶۹
– ۱۱۱ خانم نسیبه شکری هولاسو فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۷۱
– ۱۱۲ آقای محمدرضا شکوهی فرزند محمدعلی کد نامزد ۴۷۲
– ۱۱۳ آقای سعید صادق پور فرزند جعفر کد نامزد ۴۷۴
– ۱۱۴ آقای اسماعیل صادق زاده تجرقی مشهور به مهندس صادق زاده فرزند غلام عباس کد نامزد ۴۷۵
– ۱۱۵ آقای هاشم صالح وندثمرین فرزند اذن اله کد نامزد ۴۷۶
– ۱۱۶ آقای محمود صحراگردسنگجوئی فرزند احمد کد نامزد ۴۷۸
– ۱۱۷ خانم فاطمه صلاح زاده فرزند حسن کد نامزد ۴۷۹
– ۱۱۸ آقای مهدی صیامی شال مشهور به دکتر فرزند رحمت الله کد نامزد ۴۸۱
– ۱۱۹ آقای اصغر ضرابی جلده باخانی فرزند اسگندر کد نامزد ۴۸۲
– ۱۲۰ خانم عذرا طاعتی فرزند شمس الله کد نامزد ۴۸۴
– ۱۲۱ آقای حسن عابدی دامن جانی فرزند على کد نامزد ۴۸۵
– ۱۲۲ آقای حسین عبادی فرزند امیر کد نامزد ۴۸۶
– ۱۲۳ آقای محمد عبازاده مشهور به عبادزاده فرزند بویوک کد نامزد ۴۸۷
– ۱۲۴ خانم بهار عباس پورسیادهنی مشهور به ندارد فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۸۹
– ۱۲۵ آقای ناصر عباس زاده علیداشی فرزند هوشنگ کد نامزد ۴۹۱
– ۱۲۶ آقای محمود عبداللهی فرزند علی کد نامزد ۴۹۲
– ۱۲۷ آقای سلمان عبداله زاده فرزند غفار کد نامزد ۴۹۴
– ۱۲۸ آقای ناصر عبدی آذر فرزند غفور کد نامزد ۴۹۵
– ۱۲۹ آقای وحید عزیززاده مشفق فرزند امین کد نامزد ۴۹۶
– ۱۳۰ آقای ایوب علائی جناقرد مشهور به اردبیلى فرزند گل حسن کد نامزد ۴۹۷
– ۱۳۱ آقای حسین علی فرزند حسن کد نامزد ۴۹۸
– ۱۳۲ خانم سیمیا علیجانی فرزند ذات الله کد نامزد ۵۱۲
– ۱۳۳ آقای سعید علیزاده فرزند علی اشرف کد نامزد ۵۱۴
– ۱۳۴ خانم الهه علی کرم فرزند عزت اله کد نامزد ۵۱۵
– ۱۳۵ آقای ابراهیم عینالی فرزند شهباز کد نامزد ۵۱۷
– ۱۳۶ آقای علی عیوضی فرزند امراله کد نامزد ۵۱۸
– ۱۳۷ آقای علی فارسی مشهور به فارسى فرزند محمدحسین کد نامزد ۵۱۹
– ۱۳۸ آقای احمد فارسی عباس آبادی مشهور به فارسى فرزند محمد کد نامزد ۵۲۱
– ۱۳۹ آقای محمد فتحی فرزند احمد کد نامزد ۵۲۵
– ۱۴۰ آقای حسن فراهانی فرزند حسین کد نامزد ۵۲۶
– ۱۴۱ آقای منصور فرجی فرزند معصومعلى کد نامزد ۵۲۷
– ۱۴۲ آقای فرهاد فرخی الاشتی فرزند سرور کد نامزد ۵۲۸
– ۱۴۳ آقای شاپور فرهادی فرزند مروت کد نامزد ۵۲۹
– ۱۴۴ آقای احمد فعال فرزند سیف الله کد نامزد ۵۴۱
– ۱۴۵ خانم لیلا فعله گری فرزند مختار کد نامزد ۵۴۲
– ۱۴۶ آقای جعفر فلاحی فرزند محد قربان کد نامزد ۵۴۵
– ۱۴۷ آقای حسین فلاحی آذر مشهور به فلاحتى آذر فرزند اسداله کد نامزد ۵۴۶
– ۱۴۸ خانم مهری فیضی فرزند بهروز کد نامزد ۵۴۷
– ۱۴۹ خانم سیمین قاسم زاده مشهور به لیلا فرزند اسفندیار کد نامزد ۵۴۸
– ۱۵۰ آقای مرتضی قاسمی فرزند رجبعلی کد نامزد ۵۴۹
– ۱۵۱ آقای حسین قاسمیان فرزند ناصر کد نامزد ۵۶۱
– ۱۵۲ آقای علی قربانی فرزند غلام علی کد نامزد ۵۶۲
– ۱۵۳ آقای مهدی قربانی فرزند اسداله کد نامزد ۵۶۴
– ۱۵۴ آقای رضا قریشی فرزند قدرت اله کد نامزد ۵۶۵
– ۱۵۵ آقای احمد قلی پور فرزند مهدی کد نامزد ۵۶۷
– ۱۵۶ آقای محسن قلی زاده فرزند محرمعلی کد نامزد ۵۶۸
– ۱۵۷ آقای ابوالفضل کاشفی فرزند قدرت کد نامزد ۵۶۹
– ۱۵۸ آقای محمدمهدی کافی فرزند محمدرحیم کد نامزد ۵۷۱
– ۱۵۹ آقای قاسم کرمی فرزند نصراله کد نامزد ۵۷۴
– ۱۶۰ آقای مرتضی کریمی خاتون آباد فرزند یونس کد نامزد ۵۷۵
– ۱۶۱ خانم سیده ناهید کریمی کاسوائی فرزند سیدعلی اصغر کد نامزد ۵۷۶
– ۱۶۲ آقای سیدجواد کیائی جمالی مشهور به آقا سید فرزند سید عبدالحسین کد نامزد ۵۷۸
– ۱۶۳ آقای فیروز کیومرثی مشهور به دکتر فرزند جعفر کد نامزد ۵۷۹
– ۱۶۴ آقای کاظم گل احمدی مشهور به گل محمدی فرزند على عسگر کد نامزد ۵۸۱
– ۱۶۵ آقای ذبیح الله گودرزی فرزند حجت اله کد نامزد ۵۸۲
– ۱۶۶ خانم فرزانه لطفی فرزند خیراله کد نامزد ۵۸۴
– ۱۶۷ آقای مرتضی لطفی نمین فرزند بایرامقلی کد نامزد ۵۸۵
– ۱۶۸ آقای محمد لطیفی فرزند انوش کد نامزد ۵۸۶
– ۱۶۹ آقای علی محمدپور مشهور به محمدی فرزند حمید کد نامزد ۵۸۷
– ۱۷۰ خانم فرزانه محمدزاده مشهور به ساناز فرزند تیمور کد نامزد ۵۹۱
– ۱۷۱ آقای مرتضی محمدی فرزند علی کد نامزد ۵۹۲
– ۱۷۲ آقای ناصر محمدی فرزند باقر کد نامزد ۵۹۴
– ۱۷۳ آقای سعید محمدی سوغانڃی رود فرزند فرهاد کد نامزد ۵۹۵
– ۱۷۴ آقای محمد محمدی فرد فرزند صفرعلی کد نامزد ۵۹۶
– ۱۷۵ آقای اصغر محمودی فرزند اکبر کد نامزد ۵۹۷
– ۱۷۶ آقای تیمور محمودی جاوید مشهور به جاوید فرزند یحیی کد نامزد ۵۹۸
– ۱۷۷ آقای اسماعیل محمودی ملادهی فرزند ابراهیم کد نامزد ۶۱۲
– ۱۷۸ آقای علی اکبر مرادی فرزند حسین کد نامزد ۶۱۵
– ۱۷۹ خانم معصومه مرادی فرزند پنجه علی کد نامزد ۶۱۶
– ۱۸۰ آقای رضا مرادی خلیفه لو فرزند آقاوردی کد نامزد ۶۱۷
– ۱۸۱ خانم اورنیب مسرور فرزند داود کد نامزد ۶۱۸
– ۱۸۲ آقای سعید مسکینی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۱۹
– ۱۸۳ آقای یوسف معرفت فرزند قربان کد نامزد ۶۲۱
– ۱۸۴ خانم زینب معلومی فرزند علی کد نامزد ۶۲۴
– ۱۸۵ خانم اعظم مغانی فرزند یعقوب کد نامزد ۶۲۵
– ۱۸۶ خانم اکرم مغانی فرزند یعقوب کد نامزد ۶۲۶
– ۱۸۷ آقای جعفر مقرب کلخوران فرزند محبوبعلی کد نامزد ۶۲۷
– ۱۸۸ آقای علی ملک پور فرزند زیادعلى کد نامزد ۶۲۸
– ۱۸۹ آقای محمدجعفر ملک پور فرزند وهاب کد نامزد ۶۲۹
– ۱۹۰ آقای علیرضا مهرپویان مشهور به طارانی فرزند یحیی کد نامزد ۶۴۲
– ۱۹۱ خانم لیلا موحدی صدیق فرزند حسن کد نامزد ۶۴۵
– ۱۹۲ آقای میرناصرالدین موسوی فرزند میر على اوسط کد نامزد ۶۴۶
– ۱۹۳ آقای منصور میرزائی مشهور به حاج منصور فرزند غنى کد نامزد ۶۴۷
– ۱۹۴ آقای سیدمجتبی میری فرزند سیدمحمدتقی کد نامزد ۶۴۹
– ۱۹۵ آقای فریبرز ناظریان فرزند قاسم کد نامزد ۶۵۱
– ۱۹۶ آقای کریم نایبی فرزند جعفر کد نامزد ۶۵۲
– ۱۹۷ خانم زبیده نصیری فرزند احمدعلى کد نامزد ۶۵۷
– ۱۹۸ آقای ابوالفضل نظری فرزند صدقعلى کد نامزد ۶۵۸
– ۱۹۹ آقای صفدر نظری فرزند حیدر کد نامزد ۶۵۹
– ۲۰۰ آقای موسی نوری فرزند حیدر کد نامزد ۶۷۱
– ۲۰۱ آقای نعمت الله نوری فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۷۲
– ۲۰۲ آقای علی اکبر نیکنام فرزند عباسعلی کد نامزد ۶۷۴
– ۲۰۳ آقای محمدرضا هاشمی فرزند حسن کد نامزد ۶۷۵
– ۲۰۴ آقای محسن همتی فرزند حیدرعلی کد نامزد ۶۷۶
– ۲۰۵ خانم رقیه همرنگ تقی دیزج فرزند عمران کد نامزد ۶۷۸
– ۲۰۶ آقای حسین هوشمند فرزند خلیل کد نامزد ۶۷۹
– ۲۰۷ آقای علی واعظی فرزند نبی اله کد نامزد ۶۸۱
– ۲۰۸ آقای مهدی واعظی فرزند عبدالله کد نامزد ۶۸۲
– ۲۰۹ آقای رضا والیانی فرزند ابراهیم کد نامزد ۶۸۴
– ۲۱۰ خانم معصومه وطن دوست فرزند شیر محمد کد نامزد ۶۸۵
– ۲۱۱ آقای شهرام وظیفه حصاری فرزند رمضانعلى کد نامزد ۶۸۶
– ۲۱۲ آقای محمد یاری مشهور به دکتر یاری فرزند حسن کد نامزد ۶۸۹
– ۲۱۳ آقای مرتضی یاری فرزند ابراهیم کد نامزد ۶۹۱
– ۲۱۴ آقای علی یحیی پورکڃلامی فرزند مهدی کد نامزد ۶۹۲
– ۲۱۵ خانم اعظم یکتاپورفرد فرزند قدرت اله کد نامزد ۶۹۴
– ۲۱۶ آقای اکبر یونسی مشهور به حاج اکبر فرزند حسین کد نامزد ۶۹۵