اختلاف اندک میزان صادرات کشور نسبت به واردات + جدول

در طی ۴ماهه نخست سال‌جاری شاهد ۱۴میلیون و ۱۵ هزار دلار صادرات و ۱۳ میلیون و ۸۲۲ هزار دلار واردات به کشور بوده ایم که با حساب سرانگشتی می توان دریافت میان داده ها و ستانده هایمان تنها ۱۹۳ هزار دلار اختلاف یا به عبارتی درآمد وجود دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تهران نیوز، یکی از مبادی مهم اقتصاد هر کشور گمرک ها هستند. به تبع موضوع واردات و صادرات یک کشور نیز در رتبه نخست بحث های اقتصادی قرار دارد. در رابطه با موضوع واردات و صادرات بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی گمرک کشورمان در طی ۴ماهه نخست امسال ۱۴میلیون و ۱۵ هزار دلار صادرات و ۱۳ میلیون و ۸۲۲ هزار دلار واردات به کشور انجام شده است.

با کمی تامل می توان دریافت که اختلاف اندکی میان داده ها وستادهایمان وجود دارد. در این میان درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز میزان صادرات کشورمان با ( ۱۵٫۲۰-) درصد روبرو بوده است که اصلا مناسب نیست.

ذره بین اقتصادی بر اساس اطلاعات موجود در گزارش های گمرک اﻗﻼم ﻋﻤﺪه ﺻﺎدرات در ﻣﺪت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎزﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ «ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎی ﮔـﺎزی ﺷـﻜﻞ ﻣـﺎﻳﻊ ﺷـﺪه» ﺑـﻪارزش۶۷۵ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر و ﺳﻬﻢ ارزﺷﻲ ﺷﺪه ۶٫۲۵ درﺻﺪ، «ﭘﺮوﭘﺎن ﻣﺎﻳﻊ شده» ﺑﻪ ارزش ۵۴۰ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر و ﺳﻬﻢ ارزﺷـﻲ۴٫۹۹ درصد،«ﻗﻴﺮﻧﻔﺖ» ﺑﻪ ارزش۴۸۰ ﻣﻴﻠﻴﻮن دلار و ﺳﻬﻢ ارزﺷﻲ۴٫۴۴ درﺻﺪ بوده است.ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺸـﺎورزی، ﻣﻌـﺪﻧﻲ، ﻓـﺮش و   ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ.

ذره بین اقتصادی

ذره بین اقتصادی

ذره بین اقتصادی

با توجه به ۲ جدول بالا می توان دریافت که صادرات قطعی با احتساب میعانات گازی با کاهش ۶٫۸۷ درصدی و در وزن و کاهش ۱۵٫۲ درصدی در ارزش دلاری مواجه است.

حال جای این سوال از مسولان اقتصادی کشورمان خالی است که چرا با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و البته سردادن شعار مبنی بر عدم وابستگی به نفت و اقتصاد نفتی شاهد کاهش صادرات کالاهای غیر نفتی در ارزش دلاری و هم از نظر میزان وزن در طی ۴ماهه نخست امسال هستیم؟.

انتهای پیام/*


ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.